ماییم و نوای و بی نوایی 
بسم الله اگر حریف مایی
کاف کاف هستم یک عدد بنده خدا
همین و بس
و من الله توفیق